grootmense

leeslyste

Bronne oor kinder- en jeugboeke

CARLSEN, G.R. 1980. Books and the teen-age reader: a guide for teachers, librarians and parents. (2nd ed.) New York, NY: Harper & Row.

CARLSON, J. 1991. What are your kids reading?: the alarming trend in today's teen literature. Brentwood, Tenessee: Wolgemuth & Hyatt. 236 p.

CILLIERS, I. red. 1988. Op weg na begrip: kinderliteratuur vir Suider-Afrika. Kaapstad: Maskew Miller-Longman. 314 p.

CILLIERS, I. ed. 1993. Towards more understanding: the making and sharing of children's literature in Southern Africa. Cape Town: Juta. 255 p.

DE BEER, J. 1991. The appeal of the formula children's fiction series: There is more than meets the adult eye. Cape Librarian, 35(4):6-8, Apr.

EISELEN, U. 1993. Die seksuele in die Afrikaanse tienerboek: 'n leserkundige ondersoek. Potchefstroom: PU vir CHO. Skripsie: M Bibl. 103 p.

GHESQUIERE, R. 1982. Het verschijnsel jeugdliteratuur. Leuven: Acco. 196 p.

GREYLING, S.F. 1984. Ruimte in die kinderboek met verwysing na die werk van erkende Afrikaanse kinderboekskrywers. Potchefstroom: PU vir CHO. Verhandeling: MA. 267 p.

HAVILAND, V. 1973. Children and literature: views and reviews. Glenview, IL: Scott, Foresman. 461 p.

HOLLINDALE, P. 1992. Ideology and the children's book. (In Hunt, P. ed. Literature for children. London: Routledge. p. 19-40.)

HOLLINDALE, P. 1995. The adolescent novel of ideas. Children's Literature in Education, 26(1):83-95.

HUNT, P. 1990. Children's literature: the development of criticism. New York, NY: Routledge. 195 p.

HUNT, P. 1991. Criticism, theory, and children's literature. Oxford: Blackwell. 236 p.

HUNT, P. 1994. An introduction to children's literature. Oxford: Oxford University Press. 222 p.

HUNTWORK, M.M. 1990. Why girls flock to Sweet Valley High. School Library Journal, 36:137-140, March.

JENKINS, E. 1993. Children of the sun: selected writers and themes in South African children's literature. Johannesburg: Ravan. 183 p.

KRAILING, T. 1988. How to write for children. London: Allison & Busby. 144 p.

KRUGER, J.A. 1991. Kinderkeur: 'n gids tot bekroonde Suid-Afrikaanse kleuter-, kinder- en jeugboeke tot 1989. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 270 p.

LENZ, M. & MAHOOD, R.M. reds. 1980. Young adult literature: background and criticism. Chicago, IL: American Library Association. 512 p.

LEWIS, C.S. 1980. On three ways of writing for children. (In Egoff, S., Stubbs, G.T. & Ashley, L.F. eds. Only connect: readings on children's literature. Toronto, LA: Oxford University Press. p. 207-220.)

LOHANN, C.A. 1972. Die bekroonde kinderboek en die aanvaarding daarvan deur die kind, met spesiale verwysing na Suid-Afrika. Potchefstroom: PU vir CHO. Proefskrif: D.Phil (Bibl). 306 p.

LOHANN, C. 1986. Kinderlektuur. Pretoria: HAUM. 180 p.

LUKENS, R.J. 1995. A critical handbook of children's literature. New York, NY: Harper Collins College Publishers. (5th ed.) 352 p.

MAARTENS, M. 1990. Skryf van boeke vir die jeug. (In Coetzee, H.S. & Retief, H.J.M. reds. Kinder- en jeugboeke. Referate gelewer tydens die HAUM-Daan Retief-simposium oor kinder- en jeugboeke. Pretoria: Unisa. p. 22-27.)

MARAIS, J.L. 1994. Opleiding in skeppende skryfwerk vir volwassenes in Afrikaans. Pretoria: Universiteit van Pretoria. Verhandeling: MA. 105 p.

MARAIS, S.A. 1983. Die uitbeelding van die vader: 'n opvoedkundig-leserkundige studie van 'n aantal Afrikaanse jeugboeke. Johannesburg: RAU. Verhandeling: MA (Biblioteek- en Inligtingkunde).

MEYER, I. 1988. Fokalisering as manipuleringstegniek in die produksie en resepsie van jeugverhale: die verhouding tussen volwasse outeur en jeugleser met spesiale verwysing na drie verhale van Dolf van Niekerk. Literator, 9(2):17-28, Aug.

MOFFIT, M.A.S. & WARTELLA, E. 1992. Youth and reading: A survey of leisure reading pursuits of female and male adolescents. Reading Research and Instruction, 31(2):1-17.

NORTON, D.E. Through the eyes of a child: an introduction to Children's Literature. (2nd ed.) Columbus, OH: Merrill. 691 p.

PURVES, A.C. & MONSON, D.L. 1984. Experiencing children's literature. Glenview, IL: Scott, Foreman . 216 p.

SNYMAN, L. 1987. Die Jeugboek. Pretoria: Qualitas. 217 p. SNYMAN, L. 1988. Die kind se literatuur. (Hersiene uitg.) Durbanville: Die Kinderpers. 384 p.

SNYMAN, M. 1994. Die Afrikaanse jeugliteratuur: 'n herbesinning. Tydskrif vir Letterkunde, XXXII(3):39-53, Aug.

SPINK, J. 1989. Children as readers: a study. London: Clive Bingley. 129 p.

STEENBERG, E. 1979. My kind en sy boek. Kaapstad: Tafelberg. 93 p.

STEENBERG, E. 1985. Jeug- en kinderliteratuur 1984: waar die wind fyn musiek maak. Tydskrif vir Letterkunde, Nuwe reeks XXIII(3):82-87, Aug.

STEENBERG, E. 1986a. Misvattings oor kinderboeke. Klasgids, 21(1):3-5, Jan.

STEENBERG, E. 1986b. Is kinderliteratuur 'n selfstandige literÍre genre? Tydskrif vir Letterkunde, XXIV(2):85-88, Mei.

STEENBERG, E. 1987b. Fantasie en die kinderboek. Pretoria: HAUM-LiterÍr. 64 p.

STEENBERG, E. 1988. PrimÍre behoeftes van tieners waarin hulle boeke voorsien (In Cilliers, I. red. Op weg na begrip. Kaapstad: Maskew Miller-Longman. p. 167-172.)

STEENBERG, E. 1991. Die kinderkyker of -leser en die bose. Klasgids, 26(2):69-71, Aug.

STEPHENS, J. 1992. Language and ideology in children's fiction. London: Longman. 307 p.

SUTHERLAND, Z. & ARBUTHNOT, M.H. 1991. Children and books. Chicago, IL: Harper Collins. 768 p.

THERON, H.J. 1993. Die ontwikkeling van 'n paradigma vir die skryf van 'n kinderverhaal. Potchefstroom: PU vir CHO. Verhandeling. M.A. 142 p.

TUCKER, N. 1981. The child and the book: a psychological and literary exploration. Cambridge: Cambridge University Press. 259 p.

VAN DER MERWE, A. 1988. Kinder- en jeugboeke: enkele riglyne by die beoordeling daarvan. (In Cilliers, I. red. Op weg na begrip: kinderliteratuur vir Suider-Afrika. Kaapstad: Maskew Miller-Longman. p. 248-254.)

VAN DER WESTHUIZEN, B. 1989. Jeugprosa - die ontbrekende skakel. Klasgids, 24(2):3-18, Mei.

VAN DER WESTHUIZEN, E.S. 1997. Die representasie van die visie in die verhalende prosa van Elsabť Steenberg. Potchefstroom: PU vir CHO Proefskrif: PhD. 644 p.

VAN ZYL, I. 1988. Kinderliteratuur of -letterkunde? 'n Grensafbakening. Klasgids, 23(2):3-14, Mei.

VISSER, B. 1995. Tienerliteratuur, 'n teken van ons tyd. Kaapse Bibliotekaris. 39(6):8-11, Junie/Julie.

VOS, J. & MEIJER, C. 1985. Wegwijs in de jeugdliteratuur. Leiden: Uitgeverij Martinus Nijhoff. 257 p.

WALL, B. 1991. The narrator's voice: the dilemma of children's fiction. New York, NY: St. Martin's Press. 295 p.

WHITEHEAD, F., CAPEY, A.C., MADDREN, W. & WELLINGS, A. 1978. Children and their books. Hampshire: Macmillan Education Ltd. 335 p. (Schools Council Research Studies.)

WIEHAHN, R. 1991. Kinder- en jeugboeke - volwaardige literatuur? Klasgids, 26(3):6-16, Augustus.

WOOLLEY, C. 1990. Writing for children. New York, NY: NAL Books. 182 p.

WYBENGA, G. 1983. Die kind as ek-verteller in drie Afrikaanse jeugverhale. Potchefstroom: PU vir CHO. Verhandeling: MA. 297 p.

WYNDHAM, L. 1972. Writing for children and teenagers. (2nd ed.) Cincinnati, OH: Writer's Digest. 253 p.

Saamgestel deur Franci Greyling
Terug na Leeslyste

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005