Werfjoernaal
 
2003-05-10

werfjoernaal
argiefKonferensie: Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur

'n Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur word van 30 September tot 3 Okober 2003 by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys aangebied.

Uitnodiging vir bywoon van konferensie en lewer van referate

Die doel van die konferensie is die bevordering van kinder- en jeugliteratuur in al die tale van Suid-Afrika. Veeltaligheid in Suid-Afrika beteken onder andere dat die literatuur van elke taal op so 'n wyse ontwikkel moet word dat dit 'n bewustheid van taalidentiteit en taaltrots by elke Suid-Afrikaner help bevorder.

Die konferensie is vir almal wat op een of ander manier betrokke is/wil wees by die produksie (bv. mondelinge vertellers, skrywers, illustreerders, vertalers, uitgewers), bemarking en verspreiding (bv. uitgewers, agente, boekhandelaars), bemiddeling (bv. onderwysers, ouers, bibliotekarisse, koerante, radio, televisie) en reaksie van kleuters, kinders en tieners op bv. verhale, poësie, toneel en film. Om kinder- en jeugliteratuur optimaal te laat groei in 'n veeltalige Suid-Afrika, is dit nodig dat belanghebbendes by kinder- en jeugliteratuur hulle probleme, uitdagings, oplossings en suksesse met mekaar deel.

Ons internasionale medewerker is prof. Kimberley Reynolds, direkteur van die National Centre for Research in Children's Literature aan die University of Surrey, Roehampton (Brittanje). Sy sal 'n aantal werkswinkels aanbied oor kwessies van algemene belang in kinderliteratuur: (1) "Childhood and children's literature", (2) "What are they reading? An international overview of young people's reading habits" en (3) "Theory and text: why we use theory with children's literature".

'n Werkswinkel oor die ontwerp, bou en onderhou van kinderliteratuurwebtuistes word aangebied deur dr. Franci Greyling, vakvoorsitter van Skryfkuns van die PU vir CHO.

Alle onderwerpe oor kinder- en jeugliteratuur welkom:

Belangstellendes word uitgenooi om referaatvoorstelle vir die konferensie voor te lê. Referate (20 minute + 10 minute besprekingstyd) kan handel oor byvoorbeeld die volgende onderwerpe:

  • Produksie van kinderliteratuur: mondelinge vertelling, die skryf van verhale, gedigte, drama/toneel, die uitgewerswese (veral Woensdag 1/10)
  • Bemarking en verspreiding: agente, die boekwinkelbedryf (veral Donderdagoggend 2/10)
  • Mediëring: die voorlees van verhale en gedigte, kinderteater, fasilitering van kleuter-, kinder- en jeugliteratuur in alle skoolfases, biblioterapie, narratiewe terapie (veral Donderdagmiddag 2/10 en Vrydag 3/10)
  • Resepsie: leesbehoeftes en leespatrone van Suid-Afrikaanse kleuters, kinders en tieners, lesersreaksies (al vier dae)
  • Literatuurteorie en kinderliteratuur (al vier dae)
  • Interdissiplinêre studies, byvoorbeeld die interaksie tussen kinderliteratuur en psigologie, die onderwys, kommunikasiestudies, inligtingstegnologie, visuele kunste, kultuurstudies, die uitgewerswese, mediastudies, ekonomie ens. (al vier dae)
  • Vergelykende studies in die Suid-Afrikaanse en internasionale konteks (al vier dae).

Referate kan gelewer word in enige van die amptelike tale van Suid-Afrika. Referaatopsommings moet, indien dit in 'n ander taal as Engels gelewer gaan word, ook van 'n Engelse opsomming voorsien wees.

Datums:

30 Mei 2003: Finale titel, referaatopsomming (300 woorde), kort C.V. (100 woorde). Registrasie (betaling ingesluit).
5 September 2003: Laaste datum vir registrasie (betaling ingesluit).

Referaatopsommings moet per e-pos ef landpos gestuur word aan:

Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika
Tel.: +27 18 2991491 of: 018 2991491
Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
E-pos: afnesvdw@puknet.puk.ac.za

'n Beperkte aantal beurse (vir konferensie, etes en verblyf, maar reiskoste uitgesluit) is beskikbaar. Stuur aansoeke met 'n volledige C.V. per e-pos of landpos aan Betsie van der Westhuizen.

Navrae oor enige faset van die konferensieprogram kan gerig word aan:

Dr. Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Tel.: +27 18 2991491 of: 018 2991491
Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
E-pos: afnesvdw@puknet.puk.ac.za

OF
Dr. Franci Greyling
Vakgroep Skryfkuns
Tel. +27 18 - 2991783 of: 018 2991783
Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
E-pos: sktsfg@puknet.puk.ac.za

OF:
Dr. Maria Letsie
Vakgroep Afrikatale
Tel.: +27 18 2991511 of: 018 2991511
Selfoon: 0723120247
Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
E-pos: aftmml@puknet.puk.ac.za

Ons posadres:

Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520

REGISTRASIEVORM (Word-formaat)

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005