Werfjoernaal
 
2005-02-01

werfjoernaal
argiefTweede Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur

Tweede oproep om bydraes

Internasionale konferensie oor hibriditeit, liminaliteit en grense
en
2de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur

(gelyklopend)

Die Potchefstroomse navorsingsgroep oor ruimte en identiteit en die Literator-vereniging, 30 Junie - 2 Julie 2005, Potchefstroom, Suid-Afrika

Die Potchefstroomse navorsingsgroep oor ruimte en identiteit (Fokusarea) en die Literator-vereniging (wat die geakkrediteerde tydskrif Literator uitgee) nooi belangstellendes uit om referate voor te lê vir 'n internasionale konferensie oor hibriditeit, liminaliteit en grense asook vir die 2de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur wat gelyklopend in Potchefstroom, Suid-Afrika gehou sal word van 30 Junie tot 2 Julie 2005.

Letterkunde registreer o.a. die disjunksies tussen verskillende gobale bewegings (A Appadurai) en die effek wat hierdie bewegings op mense se identiteit en wêreldvisies het. Die verswakking van grense van tyd en ruimte in die era van globalisering vergroot lesers se bewussyn van verskillende moontlike wêrelde en brei die grense van die verbeelding uit. In baie literêre tekste staan grense, die oorsteek van grense en die effekte van sulke transgressies sentraal. 'n Sistematiese ondersoek van grense, grensoorskrydings en die nuwe landskappe in literêre tekste kan baie vrugbaar wees. Dit is ook besonder interessant om die literêre weerspieëling en modellering van identiteitsvormingsprosesse asook die aard van die identiteite wat in sulke nuwe landskappe ontstaan, te ondersoek vanuit grense en die effekte van grensoorskrydings. Die veronderstelling is dus dat die literêre reaksie op sosiale transformasies soos Suid-Afrika se oorgang na demokrasie gekarteer kan word deur op grense en hibriditeit te fokus. Deur hulle karakters oor verskillende grense (dikwels verbonde aan die verlede) heen te laat beweeg, skep skrywers liminale ruimtes waar transformasie, refigurasie of hibridisering kan plaasvind. Die interaksie tussen verskillende sones of raamwerke kan verstaan word as 'n proses van hibridisering, want dit veronderstel 'n dubbele beweging tussen die verskillende sones wat in 'n ander, gemengde of gehibridiseerde (gekreoliseerde) taal of vorm uitgedruk word.

Sentrale vrae is o.a.:
1. Hoe word hibriditeit, liminaliteit en grense omskryf en watter modelle bestaan daarvoor?
2. Hoe word grense, liminale ruimtes en hibridiese identiteitsvormingsprosesse voorgestel en gekonfigureer in literêre tekste teen die agtergrond van vergelykbare internasionale letterkundes en tradisies?
3. Wat is die sosiale implikasies van hierdie konfigurasies?

Die fokus sal veral op Suid-Afrikaanse tekste sedert 1994 val.

Die doel van albei konferensies is om die refleksie en refigurasie van grense, liminale ruimtes en hibridisering van identiteite in belangrike resente tekste te ondersoek ten einde -
* bestek op te neem van die literêre reaksie op plaaslike transformasies en op die kragte van globalisering,
* om hierdie reaksies te karteer en te sistematiseer, en
* om die uiteindelike sin van hierdie reaksies te bepaal vanuit 'n fokus op grense, liminaliteit en hibriditeit.

Pos of e-pos 'n opsomming van 300 woorde aan Hein Viljoen (afnhmv@puknet.puk.ac.za) voor 15 Februarie 2005. Voorstelle vir referate spesifiek oor kinder- en jeugliteratuur kan gestuur word aan Betsie van der Westhuizen (afnesvdw@puk.ac.za).

Moontlike onderwerpe vir die 2de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur sluit die volgende in:

 • Beskouinge van Suid-Afrikaanse kinder- en jeugboekskrywers oor die aanvraag van die boekemark, die inskakel by of die verset teen die hoofstroom en globalisasie en die neerslag van hulle reaksies daarop in hulle werk.
 • Die hibridisering van verskillende genres en style in die skryf en illustreer van kinder- en jeugboeke.
 • Die invloed van die inhoud, styl en ander aspekte van die sisteme van die kinder- en jeugliteratuur van verskillende dele van die wêreld op Suid-Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur.
 • Die invloed van die kinder- en jeugliteratuur van verskillende Suid-Afrikaanse tale op mekaar.
 • Ooreenkomste en verskille tussen die identiteite van verskillende tale en taalgroepe in die breë Suid-Afrikaanse taallandskap, byvoorbeeld die ooreenkomste en verskille tussen kinder- en jeugliteratuur van die Nguni-tale en kinder- en jeugliteratuur in die Sotho-tale.
 • Liminale ruimtes in Suid-Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur, byvoorbeeld drumpeloorgange vir die uitwisseling van taal en ander kulturele goedere tussen en oor die grense van verskillende tale.
 • Kinderliteratuurgeskiedskrywing in/oor die verskillende en verwante Suid-Afrikaanse tale - aspekte van die oorbrugging van probleme en die ontwikkeling van kinder- en jeugliteratuur binne die breë liminale ruimtes waar Suid-Afrikaanse tale ontmoet.
 • Die verbandhoudende velde van Suid-Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur as sisteem/polisisteem sluit liminale ruimtes in waarin die volgende in wisselwerking is:
  • Die produksie van kinderliteratuur: onderwerpe en temas in kinder- en jeugliteratuur, mondelinge vertelling, die skryf van verhale, gedigte, drama/opvoer van toneel, uitgewerye, die skep van stories/tekste vir televisie en films vir die jeug.
  • Bemarking en verspreiding: agente, die boekbedryf.
  • Mediëring: die voorlees van verhale en gedigte vir kinders, kinderteater/tienertoneel, die fasiliteer van verhale, gedigte, toneel en film vir kleuters, kinders en tieners in alle fases van die onderwys, biblioterapie, narratiewe terapie.
  • Resepsie: behoeftes en leesgewoontes van Suid-Afrikaanse kleuters, kinders en tieners.
  • Literatuurteorie en kinder- en jeugliteratuur.
  • Interdissiplinêre studies.
  • Vergelykende studies in Suid-Afrkaanse en die internasionale konteks.

Navrae oor die program vir die 2de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Juegliteratuur kan gerig word aan:

 • Prof. Betsie van der Westhuizen
  Vakgroep Afrikaans en Nederlands
  Tel.: +27 18 2991491 of: 018 2991491
  Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
  E-pos: afnesvdw@puknet.puk.ac.za

 • Dr. Franci Greyling
  Vakgroep Skryfkuns
  Tel.: +27 18 2991783 of: 018 2991783
  Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
  E-pos: sktsfg@puknet.puk.ac.za

 • Dr. Maria Letsie
  Vakgroep Afrikatale
  Tel.: +27 18 2991511 or: 018 2991511
  Selfoon: 0723120247
  Faks: +27 18 2991562 or: 018 2991562
  E-pos: aftmml@puknet.puk.ac.za

Ons adres:

Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Referaatopsommings van 300 woorde vir die 2de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur kan gestuur word aan Betsie van der Westhuizen (afnesvdw@puknet.puk.ac.za).

Konferensiegeld: R500 vir registrasie voor 15 April 2005.
Registrasie na 15 April sluit op 15 Junie 2005. Die konferensiegeld bedra dan R700.

Prof. Hein Viljoen
Afrikaans en Nederlands
Skool vir Tale
Noordwes- Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520 Suid-Afrika
afnhmv@puknet.puk.ac.za
Tel. +27-18-299-1501
Faks +27-18-299-1562

 

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005