Werfjoernaal
 
2005-11-01

werfjoernaal
argiefSuid-Afrikaanse Kinderliteratuur - Literator

Die jongste uitgawe van die Literator tydskrif handel spesifiek oor Suid-Afrikaanse Kinderliteratuur. Literator (25/3) Nov. 2004.

Die tydskrif is beskikbaar by sommige biblioteke, maar daar is ook 'n aantal eksemplare teen R45 elk beskikbaar.

Bestel by:

Mev. Susan Lourens
Kantoorhoof
Buro vir Wetenskaplike Publikasies
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
POTCHEFSTROOM 2520

Literator Nov. (25/3) 2004
Inhoudsopgawe

Navorsingsartikels

 • Maria Letsie
  The unwritten textbook of the folktale: A case study of "Morongwa le Morongwanyana" [The Messenger and the Small messenger] / Die ongeskrewe teksboek van die volksverhaal: 'n gevallestudie van "Morongwa le Morongwanyana: [Die Boodskapper en die Klein boodskappertjie]
 • Maritha Snyman
  Wie skryf wat vir wie? 'n Outeursprofiel van die Afrikaanse kinder- en jeugprosa (fiksie) 1990-2001 / Who writes what for whom? An authors' profile of Afrikaans children's and youth prose (fiction) 1990-2001
 • Gretel Wybenga
  M.E.R. - "Reg op ereplek" as kinderboekskrywer / M.E.R. - "The right to a place of honour" as the author of children's books
 • Johan Coetser
  Kinder- en jeugtoneel in Afrikaans: oorsig en tendense / Children's and youth theatre in Afrikaans: Overview and trends
 • E.R. Jenkins
  English South African children's literature and the environment / Engelse Suid-Afrikaanse kinderliteratuur en die omgewing
 • Idette Noom
  Shaping the self: A Bildungsroman for girls? / Die vorming van die self: 'n "Bildungsroman" vir meisies?
 • Jani van Niekerk & Betsie van der Westhuizen
  Humor in kinderverhale in die tersi*re en intermedi*re fases van taalonderwys / Humour in children's literature in the tertiary and intermediate phases of language education
 • Colomba Kaburi Muriungi
  Let's sing our heroes: A comparison of biographical series for children in Kenya and South Africa / Kom ons besing ons helde: 'n vergelyking van biografiese reekse vir kinders van Kenia en Suid-Afrika
 • N.S. Zulu
  Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile / Postapartheidvoorstellings van die jeug in die Zoeloe-
  roman Kungasa ngifile
 • M.N. Wiggill & G.F. de J. de Wet
  Realistic teenage fiction with a sex-related theme: Readers' responses to Slinger-slinger by Francois Bloemhof / Realistiese tienerfiksie met 'n seksverwante tema: tienerlesers se reaksie op "Slinger-slinger" van Francois Bloemhof
 • Etta de Beer
  'n Konstruktiwistiese benadering tot die fasilitering van die jeugverhaal Dans op die rand van 'n krans (Elkarien Fourie) / A constructivist approach to the facilitation of the youth novel: "Dans op die rand van 'n krans" (Elkarien Fourie)
 • Franci Greyling
  Promoting children's literature: The challenges and possibilities of using the Internet in a developing society / Die bevordering van kinderliteratuur: uitdagings vir en moontlikhede van die gebruik van die Internet in 'n ontwikkelende gemeenskap

Huldeblyk/Tribute
Elize Vos
'n Huldeblyk: Barrie Hough 1953-2004

Resensie/review
De Villiers, Leon. Droomoog Diepgrawer 291
(Resensent: Franci Greyling)

Litera
Gedigte deur Tinus van der Merwe, Bernard Odendaal,
Hennie van Coller en Loes Nas.
Kortverhale deur Martie Preller, Ingrid Glorie, Gerrit Jordaan en
Mia Human

 

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005