Werfjoernaal
 
2007-01

werfjoernaal
argiefDerde Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur

Die Derde Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur Third Conference on South African Children's Literature
Khonferense ya boraro ya Aforika Borwa ya ditlhangwa tsa bana

17 - 20 September 2007

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afrika.

Uitnodiging vir bywoon van konferensie en lewer van referate

Suid-Afrika is 'n veeltalige en mulitkulturele samelewing waarin mense toenemend trots is op die ontwikkel van hulle eie tale en kulturele erfenis. Kinder- en jeugliteratuur en diegene wat daarby betrokke is, vervul 'n belangrike rol om positiewe verandering in die samelewing te bewerkstelling. Belanghebbendes op die terrein van kinder- en jeugliteratuur het reeds die afgelope aantal jare probleme, uitdagings, oplossings en suksesse met mekaar gedeel, waardeur 'n gesonde gesprek ontwikkel het en wat die belofte inhou van samewerkingsmoontlikhede met die potensiaal om 'n rykdom van literêre winste op te lewer. Hierdie pogings word ook deur staatsbeleid ondersteun.

Soos die vorige konferensies, is hierdie konferensie vir almal wat op een of ander manier betrokke is/wil wees by die produksie (bv. mondelinge vertellers, skrywers, illustreerders, vertalers, uitgewers), bemarking en verspreiding (bv. uitgewers, agente, boekhandelaars), bemiddeling (bv. onderwysers/ fasiliteerders, ouers, bibliotekarisse, en die media - koerante, radio, televisie) en resepsie (reaksie van kleuters, kinders en tieners op bv. verhale, poësie, toneel en film) van kinder- en jeugliteratuur.

Referate oor Suid-Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur word verwelkom, insluitende die volgende onderwerpe:

 • Produksie van kinderliteratuur: onderwerpe en temas in kinder- en jeugliteratuur, mondelinge storievertelling, die skryf van verhale, gedigte, drama/toneel, die uitgewerswese.
 • Gesigspunte met betrekking tot die "behoefte" van die "mark", om by die "hoofstroom in te skakel" en/of/maar om skryf as 'n daad van verset teen globalisasie.
 • Illustrasies in kinderboeke.
 • Die hibridisering van verskillende genres en style in die skryf en illustreer van kinder- en jeugboeke.
 • Die invloed van die inhoud, styl en ander aspekte van die sisteme van die kinder- en jeugliteratuur van verskillende dele van die wêreld op Suid-Afrikaanse kinder- en jeugliteratuurliteratuur.
 • Bemarking en verspreiding: agente, die boekwinkelbedryf.
 • Mediëring: die voorlees van verhale en gedigte, kinderteater, fasilitering van kleuter-, kinder- en jeugliteratuur in alle skoolfases, biblioterapie, narratiewe terapie.
 • Resepsie: leesbehoeftes en leespatrone van Suid-Afrikaanse kleuters, kinders en tieners, lesersreaksies.
 • DEAR - Los Alles En Lees (Drop Everything and Read, Drop All And Read)
 • Humor in kinderliteratuur.
 • Liminale ruimtes in Suid-Afrikaanse kinder- en jeuglteratuur, byvoorbeeld drumpeloorgange vir die uitwisseling van taal en ander kulturele goedere tussen en oor die grense van verskillende tale.
 • Kinderliteratuurgeskiedskrywing in/oor die verskillende en verwante Suid-Afrikaanse tale - aspekte van die oorbrugging van probleme en die ontwikkeling van kinder- en jeugliteratuur binne die breë liminale ruimtes waar Suid-Afrikaanse tale ontmoet.
 • Vergelykende studies in Suid-Afrkaanse en die internasionale konteks.
 • Ooreenkomste en verskille tussen die identiteite van verskillende tale en taalgroepe in die breë Suid-Afrikaanse taallandskap, byvoorbeeld die ooreenkomste en verskille tussen kinder- en jeugliteratuur van die Nguni-tale en kinder- en jeugliteratuur in die Sotho-tale.
 • Ooreenkomste en verskille tussen Suid-Afrika as veeltalige land en ander veeltalige lande.
 • Die bevordering van literatuur vir kleuters, kinders en tieners in alle Suid-Afrikaanse tale

Referate mag in enige van die amptelike tale van Suid-Afrika gelewer word. Opsommings van referate wat in ander tale as Engels gelewer word, moet van 'n Engelse opsomming vergesel wees. Simultane tolking sal beskikbaar wees. Die organiseerders moet ten minste drie maande voor die konferensie gekontak word sodat die nodige reëlings hiervoor getref kan word.

Spesiale toevoeging tot die konferensie is 'n aantal skryf-/redigering-/praktiese sessies met die tema "Skryf (oor) Suid Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur". Hierdie deel van die konferensie behels praktiese sessies oor die skryf van akademiese artikels sowel as die skryf van kinderliteratuur (verhale en gedigte). Die sessies word aangebied deur gerekende skrywers op die terrein van kinder- en jeugliteratuur: Prof Maria Nikolajeva (Stockholm, Swede), skrywer van akademiese artikels en boeke sowel as fiksie; prof Elwyn Jenkins, skrywer van etlike artikels en boeke oor kinder- en jeugliteratuur; prof Osa Osayimwense, redakteur van African Children and Youth Literature (JACYL), en prof Hans du Plessis, Direkteur van die ATKV-Skryfskool in Potchefstroom.

Volledige inligting op webblad: http://www.puk.ac.za/fakulteite/lettere/klw/kinderlitkonf07/kinderlitkonf07.html

Datums:

30 April 2007: Finale voorstelle van titel, opsomming (250 woorde) en 'n kort CV (100 woorde). Registrasie (betaling ingesluit).
3 September 2007: Laaste dag van registrasie (betaling ingesluit).

Opsomming van die referate moet per e-pos of slakkepos gestuur word aan:

Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika
Tel.: +27 18 2991491 or: 018 2991491
Faks: +27 18 2991562 or: 018 2991562
E-pos: Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za

Navrae oor enige aspek van die konferensieprogram kan gerig word aan:

Betsie van der Westhuizen

Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Tel.: +27 18 2991491 of: 018 2991491
Faks: +27 18 2991562 of: 018 2991562
E-pos: Betsie.vanderwesthuizen@nwu.ac.za

OF:

Franci Greyling
Vakgroep Skryfkuns
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel.: +27 18 2991783 or: 018 2991783
Faks: +27 18 2991562 or: 018 2991562
E-pos: Franci.Greyling@nwu.ac.za

OF:

Dolly Dlavane
Skool vir Onderwysersopleiding (Mens-georiënteerde skoolvakke)
Afrikatale
Fakulteit Opvoedkunde
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel.: +27 18 2991817 or: 018 2991817
Sel: +27 83 766 4096
Faks: +27 18 299 4238
E-pos: Dolly.Dlavane@nwu.ac.za

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2007