Werfjoernaal
 
2009-04

werfjoernaal
argiefWêrelde in dialoog - gesamentlike kongres

Tweede oproep om bydraes:

'n Kongres gesamentlik aangebied deur die Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), die South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap, (SAVAL), die 4de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur en die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig (SAVTO).

 • Gashere: Die Skool vir Tale en die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks.
 • Datums: 8-11 Julie 2009
 • Plek: Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika
 • Keerdatum vir opsommings: 31 Mei 2009

Gesprek tussen die verbeelde wêrelde van tale, tekste, outeurs en kulture is 'n belangrike dryfkrag van tale en letterkunde. Die doel van hierdie kongres is om 'n forum te skep wat hierdie gesprekke op die gebied van taal- en letterkundige diskoers stimuleer en versterk. Dialoog beteken hier in gesprek tree met, wedersyds gemeenskaplikheid en nuwe betekenisse skep, maar ook om krities teen te staan of te dialogiseer (om te relativeer of bloot te stel aan verskillende perspektiewe).

Breedweg sou 'n mens die veld, in die woorde van Arjun Appadurai,"Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" (Modernity at Large - Cultural Dimensions of Globalization), kon sistematiseer as gesprekke (of breuke in die gesprekke) tussen vyf verskillende "skappe" wat die postmoderne kulturele landskap uitmaak, nl. ideoskappe, tegnoskappe, etnoskappe, mediaskappe, finanskappe en (kan mens byvoeg) landskappe.

Onderwerpe wat hieronder val, sluit o.a. in:

Ideoskappe:

 • Gesprekke tussen skrywers, tekste, groepe, skrywers, generasies en nasionale letterkundes.
 • Gesprekke tussen strominge, soos die Romantiek en Modernisme, Britse of Amerikaanse Modernisme en modernismes in Afrika of elders, plaaslike herskrywings van realisme (magies of nie), simbolisme.
 • Gesprekke tussen letterkunde, filosofie, antropologie, "teorie", sosiologie, politiek en estetika.
 • Gesprekke tussen waardestelsels en religieë: Christendom, Islam, Afrika, Judaïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme, Afrika-religieë.
 • Gesprekke tussen kulture, sosiale lae en identiteite: middelklaskultuur, werkerskultuur, sosiale identiteit, mediakultuur, subkulture.

Landskappe

 • Gesprekke oor plekke en die uitbeelding van plekke en ruimtes.
 • Gesprekke tussen wêreldstreke en beskawings: Ooste-Weste, Afrika -Europa, maar ook suid-suid, bv. tussen Suid-Amerika, Afrika, Indië en China.
 • Gesprekke tussen 'n verskeidenheid sentra en periferieë

Tegnoskappe:

 • Gesprekke oor maniere van doen, praktyke, metodes en tegnieke.
 • Gesprekke tussen en oor die genres.
 • Gesprekke oor idees, opvattings, afbakenings binne die dissiplines, of dit nou binne Engels, Afrikaans, Afrika- of ander soorte taal- of literatuurstudie is.
 • Gesprekke oor waar ons tans is en watter rigting ons behoort in te slaan.

Etnoskappe

 • Gesprekke tussen en oor tuisblyers en migrante, ballinge en nomades.
 • Gesprekke tussen en oor slagoffers van xenofobie, vlugtelinge, asielsoekers, marginale figure.

Mediaskappe

 • Gesprekke oor en tussen verskillende tale en oor vertaling en transposisie.
 • Gesprekke tussen die kanonieke en die populêre.
 • Gesprekke oor en tussen verskillende gehore: kleuters, kinders, adolessente, volwassenes, senior burgers.
 • Gesprekke tussen en oor letterkunde en koerante, die radio, televisie, film, die Internet.
 • Gesprekke oor die veranderende "kulturele landskap".
 • Gesprekke tussen letterkunde en ander kunsvorme: musiek, skilderkuns, dans.

Finanskappe

 • Gesprekke oor die vloei van geld, mesenasse en die ekonomiese basis en voorwaardes vir taal- en literatuurstudie: befondsing, uitgewerye, bemarking.

Om die fokuspunte van die verskillende organisasie tot hulle reg te laat kom, sal die kongres in vyf afdelings georganiseer word, nl.

 • Engels (met as subfokus die stand en toekoms van die dissipline)
 • Literêre teorie,
 • Postkolonialisme,
 • Kinder- en jeugliteratuur en
 • Taalonderrig.

KONGRESKOMITEE

Proff. Hein Viljoen, Betsie van der Westhuizen, Franci Greyling, me. Dolly Dlavane, voorsitters van ander verenigings (programkomitee), me. Stefanie Dose (kongressekretaris), dr. Phil van Schalkwyk (spysenering en vermaak), mev. Elsa van Tonder (finansies en logistiek), me. Karien Hattingh (kliëntverhoudings), mnr. Alwyn Roux (bemarking en reklame).

KONGRESSEKRETARIAAT

Me. Stefanie Dose
Mev. Elsa van Tonder Elsa.VanTonder@nwu.ac.za
Mnr. Alwyn Roux Alwyn.Roux@nwu.ac.za
Tel. +27-18-299-1485
Faks +27-18-299-1562

VERTEENWOORDIGERS VAN DIE VERENIGINGS

AUETSA: Prof. Michael Green: GreenM@ukzn.ac.za
SAACLALS: Prof. Gerald Gaylard: Gerald.Gaylard@wits.ac.za
SAVAL: Prof. Hein Viljoen: Hein.Viljoen@nwu.ac.za
Kinder- en jeugliteratuur: Prof. Betsie van der Westhuizen: Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
SAALT: Prof. Brenda Spencer: Spencb@unisa.ac.za

VOORSTELLE EN OPSOMMINGS

Stuur asb. voorstelle vir referate, 3-persoonpaneelbesprekings of plakkaataanbiedngs (met opsommings van maks. 300 woorde) via die verteenwoordigers van die verenigings of direk aan Alwyn.Roux@nwu.ac.za. Die tale van die kongres sal wees Setswana, Afrikaans en Engels. Referate sal na Engels getolk word.

Finale keerdatum vir opsommings: 31 Mei 2009

REGISTRASIE

Besonderhede volg.

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2009